About me | Associations | Articles
 

Articles:


Schillert, A. S. (1997): Das Portrait: Mehelya c. capensis - SAURIA, Berlin, 19 (2): 1-2

Schillert, A. S. (2000): Buchbesprechung: GREENE, FOGDEN & FOGDEN (1999): Schlangen. Faszination einer unbekannten Welt – SAURIA, Berlin, 22 (4): 10

Schillert, A. S. (2004): Dasypeltis fasciata - SAURIA, Suppl., Berlin, 26 (3): 609-612

Schillert, A. S. (2009): Erfahrungen bei der Terrarienpflege des Gepunkteten Kapskinks Trachylepis punctatissima (Smith, 1849) – SAURIA, Berlin, 31 (2): 5–12

Grossmann, W., T. Kowalski, A. S. Schillert (2013): Das Asiatische Schlangen- oder Natternauge, Ablepharus pannonicus (Fitzinger, 1823) - SAURIA, Berlin, 35 (2). 3–13.